Impressum

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Duitsland

T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7575
wilo@wilo.com

Bestuur:
Oliver Hermes, CEO
Carsten Krumm
Georg Weber
Mathias Weyers

Raad van toezicht:
Voorzitter van de raad van toezicht:
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber

Vestiging en bevoegde rechtbankDortmund, Duitsland

Btw-nummerDE 182676993

Registratie kantongerecht Dortmund
HRB 21356

Verantwoordelijke voor de inhoud:
Jan Radzey
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363

Disclaimer

1 Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op onze webpagina's ter beschikking gestelde informatie vormt geen toezegging van eigenschappen. De informatie is een service en geen vervanging van persoonlijk advies. Ondanks zorgvuldige samenstelling en verstrekking van deze informatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de in het kader van de informatieservices voor opvragen beschikbare en weergegeven inhoud. Aansprakelijkheidsclaims tegen Wilo betreffende schade van materiële of ideële aard die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er vanuit Wilo geen sprake is van bewijsbare schuld met voorbedachten rade of door grove nalatigheid. Wilo aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor gelijk welke soort van schade die het gevolg is van de toegang tot of het gebruik van deze website.

Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenkomen met de geldende rechtstoestand, wordt de inhoud en de geldigheid van overige delen van het document hierdoor niet aangetast. Wilo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen. De toegang tot en het gebruik van deze website is uitsluitend onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

2 Auteursrecht

De op deze webpagina's opgebouwde inhouden en werken zijn eigendom van WILO SE en zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Bijdragen door derden zijn als zodanig gekenmerkt. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van verwerking buiten de grenzen van het auteursrecht zijn verboden. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor het particuliere, niet-commerciële gebruik. De in de op het internet aanwezige documenten gebruikte productbenamingen, logo's en kenmerken van het bedrijf zijn beschermd door het merkenrecht. Wij stellen alles in het werk om steeds de auteursrechten van anderen te respecteren resp. gebruik te maken van zelf aangemaakte en royaltyvrije werken.

Bepalingen over gegevensbescherming & gebruiksvoorwaarden

1 Algemeen

Wilo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt rekening met uw privacybescherming tijdens het verwerken van de gegevens in onze IT-systemen. Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij mogelijkerwijs persoonsgegevens conform wettelijke bepalingen die binnen de EU gelden resp. overeenkomen met de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG).

2 Gebruik van de website

U kunt gebruikmaken van vrijwel ons gehele online aanbod zonder dat wij daarvoor uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij ontvangen slechts de naam van uw internetprovider, de website vanwaar u ons bezoekt en de afzonderlijke pagina's van ons die u bezoekt. Voor slechts enkele diensten die op onze website ter beschikking staan, en opdat u daarvan kunt gebruikmaken, hebben wij uw persoonsgegevens nodig (bijv. voor het bewerken van een aanvraag). Details staan vermeld onder punt 3 en 4.

3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, krijgt u op verschillende plekken de vraag om persoonsgegevens, d.i. gegevens over uw persoon, te verstrekken. Persoonsgegevens zijn gegevens die worden gebruikt om informatie te krijgen over uw identiteit. Daartoe behoort informatie zoals naam, adres of telefoonnummer. Informatie die niet direct met de daadwerkelijke identiteit in verband kan worden gebracht, zoals het aantal gebruikers van een website, valt hier niet onder. Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonsgegevens enkel als u ons deze informatie vrijwillig heeft medegedeeld. Wij gebruiken de door ons verzamelde informatie slechts in de daarvoor nodige omvang ter technische administratie van onze website en ter klantenbeheer. Onze medewerkers zijn vanzelfsprekend conform §5 BDSG aan de geheimhoudingsplicht onderworpen.

4 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De aan ons verstrekte gegevens gebruiken wij enkel en slaan wij enkel op voor intern gebruik. De gegevens worden verkocht noch doorgegeven aan derden. Dit geldt echter niet als wij tot openbaring en overdracht van de gegevens wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Gegevens worden enkel verstrekt aan service- en zakenpartners die deze gegevens nodig hebben voor het bewerken van aanvragen. In deze gevallen is de omvang van de verstrekte gegevens beperkt tot een noodzakelijk minimum. Bovendien zijn deze dienstverleners onderworpen aan de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG).

5 Functionaris voor de gegevensbescherming

Indien u meer vragen over het thema gegevensbescherming bij Wilo hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

WILO SE
Functionaris voor de gegevensbescherming
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Duitsland
datenschutz@wilo.com

6 Cookies en IP-adressen

Wij maken op onze website in enkele bereiken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt verstuurd en lokaal op de harde schijf van de bezoeker wordt opgeslagen. Wij maken in geen geval gebruik van cookies om persoonlijke informatie over u op te slaan. Wij gebruiken ze enkel voor het vereenvoudigen van uw bezoek en ter bepaling van het aantal bezoekers van onze website. De technische toegangsgegevens kunnen niet aan één bepaalde persoon worden toegewezen; de individuele gebruiker blijft in dit geval anoniem. Persoonsgegevens buiten deze gegevens om, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet verzameld, het zij dat u deze informatie vrijwillig hebt verstrekt. Elk bezoek aan de website van Wilo wordt automatisch geregistreerd, waarbij het IP-adres resp. de domeinnaam van de bezoeker, evenals de opgeroepen pagina worden geregistreerd. Een IP-adres is een aan uw computer toegewezen nummer voor de toegang tot het internet. Elke computer wordt op het internet met een IP-adres geïdentificeerd; hierdoor kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. Wilo heeft deze informatie nodig om op statistische wijze het gebruik van de pagina's door bezoekers te analyseren. Hierdoor kan het aanbod voortdurend worden verbeterd. (zie punt 7 Google Analytics) Indien u door uw browser geïnformeerd wilt worden over het gebruik van cookies, dient u de betreffende browserinstellingen te activeren. Bovendien kunt u het installeren van de cookies ook verhinderen met een desbetreffende instelling. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

7 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

In het geval van een geactiveerde IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere verdragsluitende staat van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in geval van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om nog meer met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de exploitant van de website te kunnen aanbieden.De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen met een desbetreffende instelling in uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Bovendien kunt u het versturen van de door de cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google, evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link ter beschikking staat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.Naar aanleiding van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding '_anonymizeIp()' gebruikt en IP-adressen daardoor slechts ingekort worden verwerkt, opdat een directe verbinding met een persoon kan worden uitgesloten.

8 Links en verwijzingen

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan wij geen invloed op de inhoud hebben. Om deze reden zijn wij niet aansprakelijk voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's worden ten tijde van het linken op eventuele schending van rechten gecontroleerd. Ten tijde van het linken kon er geen inhoud in strijd met het recht worden vastgesteld. Een continue controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is zonder concrete aanwijzingen op een schending van rechten echter onredelijk. Zodra een schending van rechten bekend wordt gemaakt, zullen wij dergelijke links per direct verwijderen.Neem in acht dat Wilo niet verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming bij deze links.

9 Veiligheid

Wilo neemt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens tegen toevallige manipulatie of manipulatie met voorbedachten rade, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continu verbeterd. Indien u vragen hebt over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionarissen voor de gegevensbescherming.