Warunki uczestnictwa i ochrona danych osobowych

§ 1 Losowanie

(a) W ramach akcji „Pionierzy przyszłości“ prowadzonej pod adresem www.wilo.com/future firma WILO SE zarejestrowana pod adresem Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund, rozlosuje sześć różnych pomp z serii Stratos MAXO. Uczestnictwo w losowaniu jest bezpłatne.

W czasie losowania, od 14 marca 2017 do 10 luty 2018 użytkownik może zarejestrować pod adresem URL www.wilo.com/future w celu wzięcia udziału w losowaniu.

(b) Loteria realizowana jest za pomocą losowego generatora, który wskaże sześć osób. Każda z nich otrzyma na własność po jednej pompie z serii Stratos MAXO (wraz z usługą bezpłatnej instalacji i doradztwa WILO SE) i będzie mogła ją przetestować, zanim trafi ona na rynek. Losowania będą odbywać się w weekendy w 6., 7. i 8. kalendarzowym tygodniu, a podczas nich zostaną rozlosowane po dwie pompy.

Akcja "Pionierzy przyszłości" rozpoczyna się w dniu 14 marca 2017 i kończy się w dniu 10 luty 2018. Biorąc udział w akcji, zwycięzcy wyrażają zgodę na podanie ich nazwisk na profilu Facebook WILO SE oraz na stronie akcji pod adresemwww.wilo.com/future.

Przekazanie nagród zwalnia WILO SE z wszelkich zobowiązań z tytułu niniejszego losowania. Wygrywający są automatycznie wykluczani z dalszych losowań w ramach akcji "Pionierzy przyszłości".

§ 2 Uprawnienia do uczestnictwa

(a) Udział w akcji mogą wziąć wszelkie osoby zamieszkałe w UE, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Liechtenstein, Mongolii, Rosji, Szwajcarii, na Ukrainie, w Uzbekistanie i na Białorusi, które ukończyły 18 rok życia.

(b) Rejestracja z podaniem nazwiska, adresu i adresu e-mail możliwa jest na stronie www.wilo.com/future.

(c) W celu wzięcia udziału w losowaniu niezbędne jest podanie danych, które są w pełni zgodne z prawdą. W przeciwnym razie WILO SE jest uprawniona do wykluczenia uczestnika z losowania i wyboru osoby zastępczej. WILO SE zastrzega sobie prawo do wykluczenia z losowania osób, które zapewniają sobie korzyści drogą manipulacji systemu losowania lub podejmują takie próby. W takim przypadku możliwe jest również odebranie nagród lub żądaniu ich zwrotu.

(d) Z uczestnictwa wyklucza się pracowników WILO SE, pracowników podwykonawców oraz ich krewnych.

§ 3 Realizacja losowania

(a) Zwycięzca otrzyma od WILO SE pisemną wiadomość na osobisty adres e-mail o wygranej, informacja ta ukaże się również na portalu Facebook WILO SE pod adresem facebook.com/WiloGroup oraz na stronie akcji pod adresem www.wilo.com/future z podaniem imienia i nazwiska. WILO SE nie odpowiada za nieuprawnione wykorzystanie i / lub publikowanie treści ogłoszenia przez osoby trzecie. Uczestnicy i wygrywający wyrażają zgodę na taką formę publikacji.

(b) Jeżeli osoba wygrywająca nie zgłosi się w ciągu jednego tygodnia po przesłaniu powiadomienia, prawo do wygranej przepadnie i nastąpi dodatkowe losowanie nowej osoby za pomocą losowego generatora.

(c) Wypłata wygranej lub ewentualnej nagrody zastępczej w gotówce nie jest możliwe w żadnym przypadku. Prawo do wygranej lub nagrody zastępczej nie podlega odstąpieniu.

(d) Skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia poszczególnych losowań należy kierować w ciągu 14 dni od dnia rozpoznania przyczyny w formie pisemnej do WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund lub e-mailem na adres socialmedia@wilo.com. Skargi telefoniczne lub przedstawione po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 4 Odpowiedzialność

Za ewentualne szkody WILO SE odpowiada wyłącznie wtedy, gdy szkoda została spowodowana przez WILO SE lub jej prawnego reprezentanta, pracownika bądź osobę pełniącą pomocniczą rolę w realizacji akcji w sposób zamierzony lub wskutek rażącego niedbalstwa. WILO SE odpowiada ponadto, w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy wskutek niewielkich zaniedbań (to takie obowiązki, których spełnienie jest konieczne, by możliwe było odpowiednie wykonanie umowy, a strona umowy może zawsze liczyć, że zostaną one dotrzymane). Roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszenia podstawowych zobowiązań umownych jest w przypadku wystąpienia niewielkich zaniedbań ograniczone do typowych i przewidywalnych szkód, o ile wcześniej nie postanowiono inaczej.

§ 5 Ochrona danych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w warunkach ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

(a) Dane osobowe

Dane osobowe są to informacje dotyczące informacji osobowych lub merytorycznych okoliczności odnoszących się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a więc dane, które identyfikują osobę lub przynajmniej powodują, że możliwa jest jej identyfikacja. Wszelkie takie dane podlegają szczególnej ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, którą zapewniamy, wdrażając stosowne działania organizacyjne i techniczne.

(b) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

W związku z uczestnictwem w losowaniu gromadzimy dane, o których mowa w § 2 (b). Dane te będą wykorzystywane do przeprowadzenia losowania i skasowane po jego zakończeniu. Jeżeli z uwagi na ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania danych ich skasowanie nie będzie możliwe, zestaw danych uczestnika zostanie zablokowany do końca okresu ich przechowywania, co oznacza, że dane te nie będą wykorzystane w innym celu. Nie nastąpi przekazanie tych danych osobom, które nie zajmują się losowaniem. Jeżeli to wynika z przepisów obowiązującego prawa, nastąpi przekazanie danych osobowych instytucjom państwowym i władzom.

(c) Informacje o cookies

Podczas korzystania ze strony generowane są sesyjne pliki cookies (małe pliki informacyjne, zapisywane na komputerze użytkownika na czas sesji ).

(d) Prawa uczestnika

Uczestnik ma prawo do bezpłatnego złożenia zapytania o dane, zapisane w ramach procedury losowania i dotyczące jego osoby. Możliwe jest sprostowanie, zablokowanie lub skasowanie tych danych po otrzymaniu stosownej informacji. WILO SE kasuje dane osobowe po wysłaniu stosownej prośby na adres socialmedia@wilo.com

§ 6 Sprawy pozostałe

(a) Dochodzenie roszczeń drogą prawną jest wykluczone.

(b) WILO SE zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w losowaniu bez osobnego powiadomienia. Ponadto WILO SE zastrzega sobie prawo do zakończenia losowania w dowolnym czasie.

(c) Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

(d) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest nieważne lub niewykonalne czy stanie się nieważne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce postanowień niewykonalnych należy wprowadzić skuteczną regulację, której skutek jest najbliższy zamierzonemu gospodarczemu celowi postanowienia, które stało się nieważne.