Villkor för deltagande och behandling av personuppgifter

§ 1 Utlottning

(a) WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund, lottar ut sex olika pumpar ur serien Stratos MAXO inom ramen för kampanjen ”Framtidspionjärer” på adressen www.wilo.com/future. Det kostar inget att delta i utlottningen.Under tävlingsperioden 14 mars 2017 till 10 februari 2018 kan användare registrera sig för utlottningen på adressen www.wilo.com/future.

(b) Utlottningen utförs av en slumpgenerator som väljer ut sex vinnare. Var och en av vinnarna får en pump ur serien Stratos MAXO (inklusive kostnadsfri installation och rådgivning av WILO SE) och kan testa den innan dessa pumpar kommer ut på marknaden officiellt.

Under tävlingsperioden lottas två pumpar ut under var och en av veckorna 6, 7 och 8.Tävlingsperioden startar den 14 mars 2017 och avslutas den 10 februari 2018. Vinnarna godkänner med sitt deltagande att deras namn publiceras på WILO SE:s Facebooksida och på kampanjhemsidan www.wilo.com/future.

I och med prisutdelningen till vinnarna befrias WILO SE från alla förpliktelser som rör denna tävling. Vinnaren utesluts automatiskt från framtida utlottningar inom ramen för kampanjen ”Framtidspionjärer”.

§ 2 Behörighet att delta

(a) Alla fysiska personer som bor i EU, Armenien, Georgien, Kazakstan, Mongoliet, Ryssland, Schweiz, Ukraina, Uzbekistan eller Belarus och som är minst 18 år gamla kan delta.

(b) Registrering sker med namn, adress och e-postadress på www.wilo.com/future.

(c) För deltagande i utlottningen måste samtliga inlämnade personuppgifter vara sanna. I annat fall äger WILO SE rätten att utesluta deltagaren ur tävlingen och vid behov utse en annan vinnare. WILO SE förbehåller sig även rätten att utesluta personer som manipulerar tävlingssystemet för att skaffa sig fördelar eller försöker att göra detta. I sådant fall kan även redan utdelade vinster återkallas.

(d) Medarbetare på WILO SE eller dess underleverantörer samt deras anhöriga äger inte rätt att delta i utlottningen.

§ 3 Genomförande och slutförande

(a) Vinnaren meddelas skriftligen av WILO SE i ett personligt meddelande via e-post och offentliggörs med för- och efternamn på WILO SE:s Facebooksida (facebook.com/WiloGroup) samt på kampanjsidan (www.wilo.com/future). WILO SE ansvarar inte för obehörig användning och/eller offentliggörande av tredje part. Deltagare och vinnare uttrycker sitt medgivande till denna form av offentliggörande.

(b) Om en vinnare inte tar kontakt inom en vecka efter det att meddelandet om vinst gått ut förfaller vinsten och en ny vinnare väljs ut med hjälp av slumpgeneratorn.

(c) Vinsten kan inte betalas ut kontant eller ersättas mot någonting annat. Vinster kan inte överföras till någon annan.

(d) Klagomål på hur utlottningen har genomförts måste skickas skriftligen till WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund eller via e-post till socialmedia@wilo.com inom 14 dagar från det att anledningen till klagomålet upptäckts. Klagomål som meddelas för sent eller via telefon kan inte hanteras.

§ 4 Ansvar

WILO SE ansvarar endast för skador som orsakats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet av WILO SE, deras juridiska representanter, medarbetare eller agenter. WILO SE ansvarar även för brott mot sina skyldigheter enligt avtalet som uppstår till följd av lätt oaktsamhet (skyldigheter vars uppfyllande möjliggör att avtalet upprätthålls och som kontraktspartnern kan förvänta sig ska uppfyllas). Skadeståndsanspråk till följd av brott mot skyldigheter enligt avtalet är vid lätt oaktsamhet begränsad till kontraktstypiska, förutsägbara skador.

§ 5 Behandling av personuppgifter

Insamling, behandling och användning av personuppgifter sker strikt enligt all tillämplig dataskyddslagstiftning.

(a) Personuppgifter

Personuppgifter är individuella uppgifter som rör personliga eller sakliga förhållanden för en bestämd och identifierbar fysisk person, samt är information som kan användas för att identifiera en sådan person. Alla dessa uppgifter äger ett särskilt skydd enligt dataskyddslagstiftningen som vi säkerställer med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder.

(b) Insamling, behandling och användning av personuppgifter

För att delta i utlottningen samlas data in enligt § 2 (b). Denna information används för att genomföra utlottningen och raderas efter att tävlingen avslutats. Om informationen inte skulle vara möjlig att radera på grund av juridiska skyldigheter att bevara information spärras uppgifterna tills den föreskrivna lagringstiden löpt ut. Detta innebär att uppgifterna inte är tillgängliga för fortsatt användning. Uppgifterna lämnas inte vidare till personer som inte arbetar med utlottningen. Endast i de fall som krävs enligt lag lämnas uppgifter ut till statliga myndigheter och andra behöriga.

(c) Information om cookies

Vi använder cookies med sessions-ID:n för att använda hemsidan (små informationsfiler som sparas på användarens dator under sessionen).

(d) Deltagares rättigheter

Deltagare har rätt att utan kostnad kontrollera vilka uppgifter som sparats om honom eller henne inom ramen för utlottningen. På begäran är det möjligt att korrigera, spärra eller radera dessa uppgifter. WILO SE raderar alltid personuppgifter mot förfrågan via e-post på socialmedia@wilo.com

§ 6 Övrigt

(a) Det är inte tillåtet att vända sig till vanliga domstolar.

(b) WILO SE förbehåller sig rätten att ändra villkoren för deltagande i utlottningen utan att särskilt kommunicera detta. WILO SE förbehåller sig även rätten att när som helst avsluta utlottningen.

(c) Endast tysk lagstiftning är applicerbar utöver FN-köplagen.

(d) Om enskilda bestämmelser i dessa villkor vara ogiltiga eller bli ogiltiga efter avtalets ingående gäller övriga delar i avtalet oförändrat. I stället för de ogiltiga bestämmelserna ska motsvarande bestämmelser införas vars effekter bäst motsvarar den ekonomiska målsättningen hos de ogiltiga bestämmelserna.