§ 1 Loting

(a) WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund, Duitsland, verloot in het kader van de actie 'Pioniers van de toekomst' onder de URL www.wilo.com/future zes verschillende pompen uit de Stratos MAXO serie. Deelname aan de loting is kosteloos.

Gedurende de lotingsperiode van 14 maart 2017 t/m 10 februari 2018 kunnen gebruikers zich onder de URL www.wilo.com/future registreren voor de loting.

(b) Bij de loting wordt gebruikgemaakt van een toevalsgenerator die zes winnaars selecteert die elk een pomp van de Stratos MAXO serie ontvangen (inclusief kosteloze installatie en advies door WILO SE) en kunnen testen, voordat deze officieel op de markt verschijnt. Tijdens de lotingsperiode worden telkens twee pompen verloot aan het einde van de kalenderweken 6, 7 en 8.

De lotingsperiode begint op 14 maart 2017 en eindigt op 10 februari 2018. De winnaars gaan er met hun deelname mee akkoord dat hun naam op de Facebook-pagina van WILO SE en op de website van de actie onder www.wilo.com/future wordt genoemd.Met het overhandigen van de prijzen aan de winnaars is WILO SE van alle verplichtingen betreffende deze loting bevrijd. De winnaars zijn automatisch van verdere lotingen in het kader van de actie 'Pioniers van de toekomst' uitgesloten.

§ 2 Recht op deelname

(a) Alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in de EU, Armenië, Georgië, Kazachstan, Liechtenstein, Mongolië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Wit-Rusland of Zwitserland die 18 jaar of ouder zijn, mogen deelnemen.

(b) Registratie is mogelijk met naam, adres en e-mailadres onder www.wilo.com/future.

(c) Voor deelname aan de loting is het noodzakelijk dat de persoonsinformatie waarheidsgetrouw is. Indien dit niet het geval is, heeft WILO SE het recht om de deelnemer van de loting uit te sluiten en zo nodig een vervangende winnaar uit te verkiezen. WILO SE behoudt zich het recht voor om personen van de loting uit te sluiten die middels manipulatie van het winsysteem voordelen verschaffen of dit proberen. Zo nodig kunnen prijzen in deze gevallen ook naderhand worden herroepen en worden terugverlangd.

(d) Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van WILO SE, medewerkers van de gemachtigde onderaannemers, evenals desbetreffende familieleden.

§ 3 Uitvoering en afhandeling

(a) De winnaar wordt door WILO SE schriftelijk middels een persoonlijk bericht per e-mail geïnformeerd en op de Facebook-pagina van WILO SE onder facebook.com/WiloGroup en op de website van de actie onder www.wilo.com/future met voor- en achternaam genoemd. WILO SE is niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik en/of publicatie van inhoud door derden. Met deze vorm van publicatie verklaren de deelnemers en winnaars zich uitdrukkelijk akkoord.

(b) Indien een winnaar zich niet binnen een week na het versturen van de kennisgeving naar de winnaar meldt, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt er vervolgens per toevalsgenerator een nieuwe winnaar geselecteerd.

(c) Het contant uitbetalen van de prijs of een vergelijkbare vervanging voor de prijs is in geen geval mogelijk. De aanspraak op de prijs of vervangende prijs is niet overdraagbaar.

(d) Klachten met betrekking tot de uitvoering van de loting dienen binnen 14 dagen na kennisneming van de reden onder vermelding van de loting schriftelijk te worden ingediend bij WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund, Duitsland of per e-mail aan socialmedia@wilo.com. Klachten die per telefoon of te laat worden ingediend, kunnen niet worden verwerkt.

§ 4 Aansprakelijkheid

WILO SE is slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt met voorbedachten rade of door grove nalatigheid door WILO SE of één van de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of plaatsvervangers van WILO SE. Daarnaast is WILO SE aansprakelijk in geval van nalatig geschonden wezenlijke contractuele verplichtingen (plichten, waardoor het naar behoren uitvoeren van het contract pas mogelijk is en waar de contractant op het naleven ervan regelmatig kan vertrouwen). De aanspraak op schadevergoeding door schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is in gevallen van nalatigheid begrensd op voorzienbare schade met betrekking tot het contract.

§ 5 Gegevensbescherming

Het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens gebeurt onder strikte naleving van alle voorschriften met betrekking tot het recht op bescherming persoonsgegevens.

(a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over de persoon en feitelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon, ofwel informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden of in elk geval zou kunnen worden. Al deze gegevens zijn conform voorschriften met betrekking tot het recht op bescherming persoonsgegevens onderhevig aan bijzondere bescherming die wij door middel van technische en organisatorische maatregelen garanderen.

(b) Het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Voor de deelname aan de loting worden de in § 2 (b) genoemde gegevens verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de loting en na de loting weer gewist. Indien het wissen omwille van wettelijke bewaarplichten niet mogelijk is, wordt de gegevensrecord van de deelnemer tot het verstrijken van de bewaarplicht geblokkeerd, d.i. de gegevens zijn uitgesloten van verder gebruik. De gegevens worden niet aan personen verstrekt die zich niet met de loting bezighouden. Persoonsgegevens worden alleen aan staatsinstellingen en overheden verstrekt voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

(c) Informatie over cookies

Voor het gebruik van de website passen wij session-ID cookies toe (kleine informatiebestanden die op de computer van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen).

(d) Rechten van de deelnemers

De deelnemer heeft het recht om kosteloos na te vragen welke gegevens er van hem in het kader van de loting worden opgeslagen. Het is mogelijk om met een desbetreffende opmerking deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. WILO SE wist persoonsgegevens ook te allen tijde op aanvraag per e-mail via socialmedia@wilo.com.

§ 6 Overig

(a) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

(b) WILO SE behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden van de loting te wijzigen zonder dit afzonderlijk te communiceren. Bovendien behoudt zich WILO SE het recht voor om de loting op elk willekeurig tijdstip te beëindigen.

(c) Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-kooprecht is van toepassing.

(d) Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of na afloop van het contract ongeldig worden, blijft de geldigheid van het contract voor het overige onaangetast. De ongeldige bepaling dient te worden vervangen met een geldige regeling die zoveel mogelijk overeenkomt met de uitwerkingen van het met de ongeldige bepaling beoogde economische doel.